Sunday

KHIDMAT DITAWARKAN OLEH WMS 2014

KHIDMAT LATIHAN
Modul 1: Pengurusan Sumber Manusia

Modul 2: Pemprofilan Karakter Manusia

Modul 3: Pembangunan Usahawan

Modul 4: Pembuatan Keputusan dan Penyelesaian Masalah

Modul 5: Pengurusan Stres dan Konflik

Modul 6: Pengurusan Ekonomi Keluarga

KHIDMAT PENERBITAN
Modul 1: Penyediaan Manuskrip Buku

Modul 2: Penulisan Artikel

Modul 3: Penulisan Ucapan

Modul 4: Penyediaan Kertas Kerja dan Bahan Ilmiah

Modul 5: Penyuntingan Prosiding Seminar

Modul 6: Latihan Kemahiran Penulisan

KHIDMAT PENYELIDIKAN
Modul 1: Latihan Kemahiran Penggubalan Proposal Kajian

Modul 2: Latihan Penyelia Kajian Lapangan dan Enumerator

Modul 3: Bengkel Penggubalan Soal Selidik dan Temu Bual

Modul 4: Bengkel Analisis Data Kajian (Kuantitatif dan Kualitatif)

Modul 5: Latihan Kemahiran Penulisan Laporan Kajian

Modul 6: Bengkel Pengurusan Projek Kajian


KHIDMAT PERUNDINGAN
Modul 1: Transformasi Organisasi

Modul 2: Penggubalan Pelan Strategik dan Hala Tuju Organisasi

Modul 3: Pengendalian Analisis Keperluan Latihan dan Penggubalan Modul Latihan

Modul 4: Moderator dan Juru Lapor Persidangan

Modul 5: Pengendalian Perbincangan Kumpulan Fokus

Modul 6: Kajian dan Penyelidikan

               a) Kajian Kepuasan Pelanggan/Pengguna

               b) Kajian Impak/Outcome

               c) Kajian Pemasaran Produk dan Perkhidmatan

               d) Kajian Sosioekonomi