Perkhidmatan

KHIDMAT LATIHAN
Modul 1: Pengurusan Sumber Manusia
Modul 2: Pemprofilan Karakter Manusia
Modul 3: Pembangunan Usahawan
Modul 4: Pembuatan Keputusan dan Penyelesaian Masalah
Modul 5: Pengurusan Stres dan Konflik
Modul 6: Pengurusan Ekonomi Keluarga

KHIDMAT PENERBITAN
Modul 1: Penyediaan Manuskrip Buku
Modul 2: Penulisan Artikel
Modul 3: Penulisan Ucapan
Modul 4: Penyediaan Kertas Kerja dan Bahan Ilmiah
Modul 5: Penyuntingan Prosiding Seminar
Modul 6: Latihan Kemahiran Penulisan

KHIDMAT PENYELIDIKAN
Modul 1: Latihan Kemahiran Penggubalan Proposal Kajian
Modul 2: Latihan Penyelia Kajian Lapangan dan Enumerator
Modul 3: Bengkel Penggubalan Soal Selidik dan Temu Bual
Modul 4: Bengkel Analisis Data Kajian (Kuantitatif dan Kualitatif)
Modul 5: Latihan Kemahiran Penulisan Laporan Kajian
Modul 6: Bengkel Pengurusan Projek Kajian

KHIDMAT PERUNDINGAN
Modul 1: Transformasi Organisasi
Modul 2: Penggubalan Pelan Strategik dan Hala Tuju Organisasi
Modul 3: Pengendalian Analisis Keperluan Latihan dan Penggubalan Modul Latihan
Modul 4: Moderator dan Juru Lapor Persidangan
Modul 5: Pengendalian Perbincangan Kumpulan Fokus
Modul 6: Kajian dan Penyelidikan
               a) Kajian Kepuasan Pelanggan/Pengguna
               b) Kajian Impak/Outcome
               c) Kajian Pemasaran Produk dan Perkhidmatan
               d) Kajian Sosioekonomi


SENARAI PROGRAM 

MEKANIK PERUBAHAN SIKAP (M.P.S.)


M.P.S. WARGA KERJA


M.P.S. INSTITUSI


M.P.S. KOMUNITI


M.P.S. BELIA


M.P.S. PELAJAR
`


No comments:

Post a Comment